BAU-bouw begeleiding

Algemene voorwaarden

terug naar home →

Algemene voorwaarden BAU-Bouwbegeleiding

BAU-Bouwbegeleiding houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in de breedste zin van het woord, alsmede met interim/projectmanagement, nieuwbouw- en onderhoudsmanagement binnen de sector woning- en utiliteitsbouw.

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BAU-Bouwbegeleiding, hierna te noemen: BAU, en opdrachtgevers. BAU sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van algemene of bijzondere voorwaarden van opdrachtgevers. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op afwijking van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.

Alle overeenkomsten met BAU gelden als overeenkomst van opdracht. Indien binnen het kader van een overeenkomst tevens een activiteit is opgenomen welke is gericht op het tot stand brengen van een werk in de zin van BW 7:750 e.v. wordt de opdracht tot uitvoering van betreffende werkzaamheden door de opdrachtgever middels BAU als diens vertegenwoordiger gegeven aan derden; BAU zal in zodanig geval voor en namens de opdrachtgever – na diens accordering van de tot uitvoering aangezochte derde – de opdracht tot uitvoering van werkzaamheden aan die derde verlenen.
Overeenkomsten met BAU gelden nimmer als aanneming van werk zijdens BAU pro se.

3.
Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is BAU gerechtigd de overeengekomen honorering dienovereenkomstig aan te passen.

4.
De facturen van BAU dienen te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever heeft niet het recht om de nakoming van (één van zijn verbintenissen op te schorten op grond van een door hem gestelde, doch door BAU betwiste, tekortkoming. Indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling heeft plaatsgevonden verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Verrekening of korting door opdrachtgever op grond van door deze gestelde (tegen)vordering(en) is uitgesloten.

5.
In geval de opdrachtgever overlijdt, een surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, executoriaal beslag op één van zijn vermogensbestanddelen wordt gelegd of op andere wijze het beheer en/of de beschikking over (een deel van) zijn vermogen verliest, worden alle door opdrachtgever aan BAU verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. Tevens heeft BAU in dat geval het recht de overeenkomst terstond te ontbinden.

6.
Alle kosten – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk – waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand welke BAU maakt ter effectuering van haar rechten komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij inschakeling van een advocaat door BAU bedragen de buitengerechtelijke incassokosten ter keuze van BAU 15% van het bedrag van de vordering danwel de werkelijke kosten van de advocaat berekend conform diens gebruikelijke declaratietarief.

7.
Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan BAU ter beschikking gestelde gegevens. BAU is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

8.
BAU zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in BW 7:750 e.v., zulks steeds doen namens en voor rekening van de opdrachtgever. BAU zal bij de selectie van zodanige derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BAU is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
De laatstgenoemde aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing op door BAU zelf bij de vervulling van haar opdrachten ingeschakelde derden.

9.
BAU is ten opzichte van haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de directe schade welke het rechtstreeks gevolg is van een aan BAU toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had behoren te worden vermeden.

10.
De aansprakelijkheidbeperking volgens artikel 9 houdt in dat BAU alle eventuele aanspraken harerzijds jegens bedoelde derden die hetzij krachtens aanneming van werk hetzij krachtens overeenkomst van opdracht bij het project van de opdrachtgever betrokken zijn, terstond op eerste verzoek aan de opdrachtgever zal overdragen.

11.
In alle gevallen is de maximale aansprakelijkheid van BAU beperkt tot de hoogte van het honorariumbedrag van de desbetreffende opdracht.

12.
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens BAU vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet op basis waarvan de opdrachtgever BAU aansprakelijk had kunnen stellen danwel feitelijk schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

13.
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en BAU is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen – waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de opdracht of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen BAU en opdrachtnemer mochten ontstaan worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze drie maanden voor de datum van opdrachtverlening luidden.
Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is als bedoeld in BW 6:236 zal BAU aan de opdrachtgever een termijn stellen van 14 dagen waarbinnen de opdrachtgever bevoegd is om de voorgaande bepaling terzake arbitrage buiten werking te stellen en de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in te roepen. Na deze termijn van 14 dagen vervalt zodanige bevoegdheid van de opdrachtgever.
Ook BAU is bevoegd om de bepaling van lid 1 buiten werking te stellen en het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter.
Indien geschillen mochten ontstaan is de opdrachtgever niet gerechtigd om de voldoening aan lopende betalings- en andere verplichtingen op te schorten of te wijzigen.

Ref.nr.: 12-00030016